Uw gegevens worden geregistreerd in de database van PayHubgrade.be (a division of Kristal Belgium BV). Ze zijn bestemd voor intern gebruik. Zij kunnen, met uw instemming, ook worden doorgegeven aan partners die daar contractueel mee verbonden zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; worden de gegevens aan u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze indien nodig gecorrigeerd. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kunnen gericht worden aan Kristal Belgium BV, Hoge Kouter 23, 9880 Aalter, of per telefoon op het nummer 02/240.2900 of per email op info@payhupgrade.be .
 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Zonder uw toestemming wordt geen enkele informatie; zoals adres, e-mail, telefoon- en faxnummer, btw-nummer, openbaar gemaakt aan derden (buiten PayHubgrade.be ( a division of Kristal Belgium BV)), gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten, en dit volgens onze standaard van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid. Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel op onze website als in al onze andere types relaties. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, de uw gewenste informatie in te winnen over onze diensten, kennis van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Indien u echter transacties wenst gecontacteerd worden, zult u zich moeten inschrijven als lid van PayHubgrade.be (a division of Kristal Belgium BV).
 
Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid
PayHubgrade ( a division of Kristal Belgium BV) behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot; de berichten, de inhoud, de bestemming of de afkomst ervan, te controleren en te onderzoeken, indien er een vermoeden is dat deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV) alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV) mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van de database te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn database.De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV) daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief. De gebruiker wordt pas ontslaan van zijn verantwoordelijkheid op de werkdag die volgt op de dag waarop de aangetekende brief ontvangen werd. Uw persoonlijke gegevens betreffende de gebruiker worden opgenomen in de bestanden van PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV) en worden gebruikt: met het oog op het beheer van het klantenbestand; in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker (bijvoorbeeld, bij briefwisseling of in het geval van geschil); met het oog op de verwezenlijking van de promotiecampagnes over de producten en diensten van PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV). Uw gegevens die u als gebruiker verstuurt, worden geregistreerd in de databanken van PayHubgrade (a division of Kristal Belgium BV). De gebruiker beschikt over een recht van inzage en van correctie. Voor meer informatie kan de gebruiker zich richten tot het openbare register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).Op voorwaarde van een gedagtekende of ondertekende schriftelijke aanvraag, gericht aan PayHubgrade.be ( a division of Kristal Belgium BV), kan de gebruiker ( die het bewijs levert van zijn identiteit), aan PayHubgrade.be ( a division of Kristal Belgium BV) gratis de schriftelijke gegevens bekomen van de gegevens met persoonlijk karakter die op hem betrekking hebben, ook als desgevallend; de correctie van de gegevens dieeventueel onjuist, onvolledig of niet belangrijk zijn. Indien er een verandering van de administratieve gegevens van de gebruiker is, kan de gebruiker PayHubgrade.be ( a division of Kristal Belgium BV) daarvan op de hoogte brengen, na een maand worden deze gegevens automatisch verwijderd. Indien er vragen zijn hieromtrent kan de gebruiker steeds per email zijn vaan stellen naat info@payhubgrade.be .
 
Het gebruik van “Cookies”
Wij zullen af en toe cookies gebruiken om onze service te optimaliseren. Een “cookie” is een stukje informatie dat door onze website opgeslagen wordt in de browser van uw PC (meestal in de map C:\WINDOWS\Cookies) de “cookie” kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. De cookie kan nooit gelezen worden door een andere website dan deze die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw keuzes te registreren voor bepaalde types informatievelden of uw toegangscode te kunnen registreren, zodat u niet telkenmale op onze site opnieuw dezelfde gegevens moet intikken. De meeste cookies werken alleen voor de duur van de sessie. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen. U kan uw browser zodanig te configureren dat hij u telkens verwittigt wanneer er cookies worden aangemaakt zodat u de aanmaak ervan kan verhinderen.